advokat Bjørn Skuggevik

Barnesaker – barneloven

 
 

Barnesaker – barneloven

Jeg har lang erfaring med saker som omhandler foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast (daglig omsorg) og samvær.

Dersom ektefeller eller samboere flytter fra hverandre oppstår ofte spørsmål og uenighet om hvor barna skal bo, med hvem, hva slags rettigheter barna og foreldrene har, hvem som skal betale barnebidrag, hvor mye o.s.v.

Ofte blandes begrepene foreldreansvar og der barnet skal bo fast. Foreldreansvar innebærer å ha ansvar for oppdragelsen (rett og plikt), hvilket også gir rett til å være med og bestemme personlige ting for barnet, samt ha rett til informasjon om barnet, fra f. eks. skole og lege.

Den som barnet bor fast hos, har det man tidligere kalte den daglige omsorgen, og den andre forelder vil da normalt ha samværsrett. (Noen praktiserer også delt omsorg – 50/50 men dette omtales ikke nærmere her.) Normalt vil både den som har daglig omsorg og den som har samværsrett, ha foreldreansvaret i fellesskap. I praksis skal det svært mye til at den ene forelder fradømmes foreldreansvaret, dvs. slik at vedkommende ikke får være med på personlige beslutninger om barnet. De aller fleste foreldre vil således ha felles foreldreansvar.

Den som har barnet fast boende hos seg, kan avgjøre spørsmål med stor betydning for dagliglivet som flytting innenlands, skolegang osv., jf. barneloven § 37: (nynorsk tekst)

“Har foreldra sams foreldreansvar, men barnet bur fast saman med berre den eine, kan den andre ikkje setje seg mot at den barnet bur saman med, tek avgjerder som gjeld vesentlege sider av omsuta for barnet, m.a. spørsmålet om barnet skal vere i barnehage, kor i landet barnet skal bu og andre større avgjerder om dagleglivet”.

Den med daglig omsorg vil således ofte ha det endelige ordet ved uenighet om vesentlige sider ved barnets situasjon.

Den som barnet bor fast hos kan bl.a. bestemme:

– barnehagevalg
– flytting innenlands
– større avgjørelser om dagliglivet

Den med foreldreansvar kan bl.a. være med på å bestemme spørsmål om:

– vergemål
– medisinsk behandling
– utstedelse av pass
– valg av type skole
– samtykke til adopsjon
– navnevalg
– samtykke til ekteskapsinngåelse
– innmelding i trossamfunn
– samtykke til medisinske inngrep
– flytting utenlands

Den som har samvær, kan treffe avgjørelser som følger av det å være sammen med barnet under samvær, eks:

– mat og påkledning
– leggetider
– venner
– tilsyn og stell