advokat Bjørn Skuggevik

Barnevern

Hva er en undersøkelse?

I en undersøkelsessak vil barnevernet på ulike måter innhente opplysninger fra skole, barnehage, lege m.fl.  for å få belyst saken best mulig. Det vil, så langt det er mulig, gjøres i samarbeid med familien som saken gjelder. Foreldrene kan likevel ikke nekte besøk i hjemmet. Barnevernet kan også kreve å få samtale med barnet i enerom.

Hvis det foreligger mistanke om at barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, kan barnevernet gi pålegg om at barnet skal bringes til sykehus eller til annet sted for undersøkelse, jf. barnevernloven § 4-3 tredje og fjerde ledd.

Barnevernet kan også bringe inn sakkyndige (f.eks. psykologer) og innhente opplysninger fra instanser som barnehage, skole, PPT eller helsestasjon.

Undersøkelsen skal være avsluttet innen tre måneder. I særlige tilfeller kan barnevernet bruke inntil seks måneder.