advokat Bjørn Skuggevik

Barnevern

Saksgangen i en barnevernsak

Når barnevernet mottar en bekymringsmelding har de 1 uke på seg til å vurdere om det skal iverksettes en undersøkelse, eller om meldingen skal henlegges.

Undersøkelsen må, innen tre måneder (i noen tilfeller 6 måneder). konkludere enten med henleggelse, tiltak i familien eller plassering av barnet utenfor familien. Dersom det ikke er grunnlag for en plassering og barnevernet ønsker at det bør iverksettes tiltak i familien, etter barnevernloven § 4-4, må partene i saken samtykke til at det iverksettes tiltak.

Hvis barnevernet fatter akuttvedtak om plassering har man rett til å få dette prøvet ved oppmøte i Fylkesnemnda. Berammelse av møte skal prioriteres og man har rett til advokat. Men dette er kun en midlertidig prøving av saken og det er kun begrenset med tid til rådighet, som regel bare en halv dag i nemnda.

Hvis barnevernet bestemmer seg for å overta omsorgen skal saken prøves med oppmøte og full gjennomgang av saken i Fylkesnemnda. Advokatbistand betales av det offentlige og det er mulig å føre vitner og også få oppnevnt sakkyndige, f.eks. en psykolog. En slik sak kan gå over flere dager. Ved tapt sak kan vedtaket fra Nemnda bringes inn til prøving i tingretten og i noen tilfelle videre til Lagmannsretten.