advokat Bjørn Skuggevik

Generelle vilkår – Priser

Advokatoppdraget

Som klient hos meg kan du forvente at jeg er ærlig og gir uttrykk for hva jeg mener om saken og mulighetene for å vinne fram.

Jeg retter meg etter regler for god advokatskikk og Den Norske Advokatforenings salærveiledning. Jeg vektlegger integritet og uavhengighet både i forhold til andre advokater og alle offentlige myndigheter.

Før jeg starter arbeidet med en sak, undersøker jeg om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at jeg ikke kan, eller bør, påta meg oppdraget. Dette følges fortløpende opp under sakens gang.

Ved oppstart av oppdraget er jeg pålagt å foreta den identifikasjonskontroll av klienten, som følger av hvitvaskingsloven.

Før møte med advokaten.

For å spare ressurser anbefaler jeg at alle klienter forbereder seg før første møte med meg. Klienten bør skrive et notat eller et resymè av sakens faktiske sider – gjerne i kronologisk rekkefølge og huske på å ta med kopier av relevante dokumenter. Husk at senere henvendelser pr. e-post eller telefon, som regel faktureres med ett kvarter pr. henvendelse i min salæroppgave.

Kontakt underveis i saken.

Jeg har normal arbeidstid mellom kl. 08.00 og 17.00. Jeg skjønner at telefoner før og etter dette tidspunkt kan være nødvendig i akuttsituasjoner, men dette bør bare skje unntaksvis. Kontakt meg i arbeidstiden og legg igjen beskjed på mobilsvar hvis jeg ikke svarer, så ringer jeg tilbake så snart jeg har mulighet til det. Ellers kan man benytte sms eller  e-post.

Avslutning av oppdraget

Når oppdraget anses for avsluttet får klienten beskjed, samtidig med sluttavregning av saken. Jeg vil også gi klar beskjed hvis jeg avslutter oppdraget ved manglende betaling eller om klienten velger å ikke følge de råd som jeg gir, jfr. Regler om god advokatskikk pkt 3.1.6.

Saksdokumenter etter avsluttet sak.

Private klienter og bedrifter tilbakeleveres originale dokumenter ved avsluttet sak. Politidokumenter makuleres. Ellers lagres nødvendige dokumenter, eventuelt elektronisk, i 10 år.

Ansvarsfraskrivelse for resultatet mv.

Selv om jeg har påtatt meg et oppdrag innebærer ikke det at jeg har noe rettslig ansvar for at domstoler, eller andre, er enige med meg eller klienten og at klienten får rett.

Ved tapt sak risikerer klienten også å måtte betale motpartens saksomkostninger, samt omkostninger til eventuell sakkyndig og rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar. Jeg vil kreve sikkerhet for gebyrer og andre utgifter jeg kan bli solidarisk ansvarlig for, ved oppstart av oppdraget eller så snart utgiftene blir aktuelle.

Dersom en sak ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men med et lavere beløp enn det som følger av påløpt salær, vil klienten være ansvarlig overfor meg for differansen.

Også ved vunnet sak og tilkjente saksomkostninger, er klienten ansvarlig for betaling av mitt salær. Hvis motparten ikke betaler de saksomkostninger han/hun er pålagt, er det et forhold mellom klient og motpart. Jeg tar ikke risikoen for manglende oppgjør i slike tilfelle, men kan gi råd og hjelpe til med inndrivelsen av kravet.

Ansvarsforsikring – ansvarsbegrensning.

Jeg har tegnet ansvars- og formuesskadeforsikring, samt eiendomsmeglerforsikring, gjennom advokatforeningen, slik loven krever.

Taushetsplikt.

Jeg, og eventuelle ansatte på mitt kontor, har lovbestemt taushetsplikt i forhold til de opplysninger jeg får i saker/under klientforhold, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel plikter jeg å rette meg etter regler i hvitvaskingsloven).