advokat Bjørn Skuggevik

Generelle vilkår – Priser

Betaling av faktura/forskudd/tvangsinnfordring

Nye klienter vil av kreditthensyn kunne bli avkrevd et forskudd avpasset oppdraget størrelse og karakter. Det samme gjelder saker hvor det kan være tvil om klientens betalingsevne er i behold, f.eks. i konkurs- og insolvenssaker.

Forskudd settes inn på egen klientkonto og behandles som klientmidler avsperret fra mine egne midler,  etter Kredittilsynets retningslinjer.

Jeg påbegynner ikke arbeid med saken før avtalt forskudd er innbetalt.

Bistanden blir fakturert etter medgått tid på oppdraget. Det føres fortløpende timelister som klienten har rett til å få kopi av. Fakturering skjer i samsvar med advokatforeningens “regler om god advokatskikk” og konkurransetilsynets “forskrift om prisopplysning for tjenester”.

Kortvarige oppdrag faktureres umiddelbart etter avslutning av dette. Ellers vil jeg som regel avregne saken èn gang pr. måned, også av hensyn til klienten for å unngå at salæret “bygger seg opp”. Betalingsfrist fremgår av fakturaen, og forsinkelsesrente etter loven påløper ved forsinket betaling. Hvis betaling av faktura(er) ikke skjer, forbeholder jeg meg retten til å stanse arbeidet eller avslutte oppdraget, jf. Regler for god advokatskikk pkt 3.1.6.

Jeg tar forbehold om å inndrive alle ubetalte fakturaer og krav mot mine klienter, uavhengig av beløpets størrelse. Hvis jeg må tvangsinndrive mitt tilgodehavende, vil alle utgifter og gebyrer forbundet med dette, bli belastet klienten.

Hvis klienten har vanskeligheter med å betale fakturaen i tide, anbefaler jeg å ta kontakt med meg, så vil vi som regel finne en løsning.

Utlegg – gebyrer.

I saker som føres for forliksrådet, retten, eller der saken gjelder fast eiendom, vil klienten, med mindre noe annet er avtalt, være ansvarlig for de gebyrer som påløper så som rettsgebyr, dokumentavgift, tinglysnings- byggesaks- og klagegebyr, samt utgifter til sakkyndige uttalelser.

Jeg legger ikke ut for klienten for utgifter som måtte påløpe, (f. eks. gebyr til retten eller sakkyndigutgifter). Klienten aksepterer således at jeg vil kreve inn et beløp forskuddsvis som sikkerhet for betalingen, som jeg ellers ofte vil  være solidarisk ansvarlig for. Det kan også være aktuelt at klienten blir fakturert direkte av kreditor, som f. eks. av en takstmann ved taksering av eiendom, hvis dette er avtalt på forhånd.

Eventuelle fristoversittelser og/eller tap av rettigheter som følge av manglende innbetaling av utlegg er klientens ansvar alene.

Jeg vil, før oppdraget starter, informere om utlegg som klienten sannsynligvis kan eller vil bli ansvarlig for. Forskuddsbeløp for utlegg og gebyrer, innbetales til min klientkonto hvor beløpet blir stående inntil saken er avgjort, eller gebyret forfaller til betaling.