advokat Bjørn Skuggevik

Generelle vilkår – Priser

Innledning

Når jeg tar på meg et oppdrag presenteres en oppdragsavtale for klienten, en spesiell del for oppdraget og en generell alminnelig del uavhengig av sakstype.

Jeg opplyser alltid om priser og alminnelige vilkår for gjennomføringen av oppdraget og følger de retningslinjer som er utarbeidet av Den Norske Advokatforening for salærberegning.

  • Jeg fakturerer som regel på bakgrunn av medgått tid og avtalt timepris og fører timelister som til en hver tid viser arbeidets art og medgått tid.
  • Ved enkelte oppdrag, f.eks. oppgjør ved eiendomssalg, utferdigelse av testament og samboeravtaler m.v.,  kan fastpris avtales.
  • Ved spesielle omstendigheter kan det tas hensyn til oppdragets samlede omfang, utfall, vanskelighetsgrad, betydning, involverte interesser og om oppdraget krever spesiell kompetanse.

Ved oppstart av saken gis, så langt det lar seg gjøre, et overslag over hva saken vil koste, inklusive merverdiavgift.

Det kan imidlertid være vanskelig i innledningsfasen av et oppdrag å fastsette eksakt hva saken vil koste. Saker er som regel ikke like når det gjelder faktum,  selv om jussen på saksområdet er lik. Tidsbruken kan derfor være vanskelig å spå detaljert. Man vet ofte ikke hvilke innspill som kommer fra motparten og dennes advokat og det kan være vanskelig å  forutsi hvordan saken vil utvikle seg. Hvis saken utvikler seg annerledes enn forventet, blir klienten orientert om dette.