advokat Bjørn Skuggevik

Lenker

Ombud

Barneombudet, Forbrukerombudet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Pasientombudene og Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen

– et sted man kan henvende seg med klager mot den offentlige forvaltning.

Pasient- og brukerombudet

– i hvert fylke er det et pasientombud som ivaretar pasientens behov, interesser og rettssikkerhet og arbeider for å bedre kvaliteten i helsetjenesten.

Likestillings- og diskrimineringsombudet

– skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonshemming, seksuell orientering og alder.

Forbrukerombudet

– kontrollerer og kan gripe inn mot reklame, standardavtaler og annen markedsføring overfor forbrukerne som strider med markedsføringslovgivningen.

Barneombudet

– skal spre kunnskap om barn og unge og ivareta deres interesser og rettigheter innenfor alle samfunnsområder.